غریب است ...

غریب است دوست داشتن و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن ... وقتی می‌دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد و نفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده ؛ به بازیش می‌گیریم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر ، هر چه او دل نازک‌تر ، ما بی رحم ‌تر ... تقصیر از ما نیست ؛ تمامی قصه های عاشقانه ، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند .

/ 0 نظر / 15 بازدید